Učitavanje

NATJEČAJ 06.05.2020.

Natječaj 06.05.2020.

KLASA: 100-01/20-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-20-5

Pula, 06.05.2020.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu1.  ZDRAVSTVENI DJELATNIK U SANITETSKOM PRIJEVOZU

1.1. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

1.2. Ispostava Labin – tri (3) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

1.3. Ispostava Pazin – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

1.4. Ispostava Poreč – tri (3) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

1.5. Ispostava Rovinj - dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

1.6. Ispostava Umag – tri (3) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

1.7. Ispostava Pula - sedam (7) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

1. Srednja medicinska škola ili drugog zdravstvenog usmjerenja, odobrenje za samostalni rad

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu,

  • životopis,

  • domovnicu – preslika,

  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,

  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,

  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,

  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu


 

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.

Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na https://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27 

 

 
Ravnatelj

Ante Ivančić, dr.med.

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

1.1        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza Buzet - Ivana Ivančić
1.2        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Labin - Danijela Kevac
1.2.       Zdravstveni djelatnik za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Labin - Lejla Bojkić
1.3        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza Pazin - Ana Ančić i Filip Patafta
1.4        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza Poreč - Josip Buketa
1.5        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza Rovinj - Afrodita Miščević i Marija Čičić
1.6        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza Umag- Danica Buljević, Lana Marković i Lucija Antolović
1.7        Medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza Pula - G. Sironić, D. Zečević, D. Berbić, A. Dautbegović, D. Dobrović, D. Savić i K. Udovičić