KLASA: 604-02/22-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/868-22-1 Pula, 06.12.2022. Na temelju članka 33. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja i osiguranih sredstava namijenjenih financiranju programa edukacije medicinskih sestara/tehničara Istarske županije, ravnatelj raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA IV. I V. RAZREDA MEDICINSKE ŠKOLE PULA ZA ZANIMANJE MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Za školsku godinu 2022/2023 Istarski domovi zdravlja će dodijeliti ukupno 5 (pet) stipendija za financiranje kako slijedi: 3 STIPENDIJE učenika IV. razreda Medicinske škole Pula i 2 STIPENDIJE učenika V. razreda Medicinske škole Pula za zanimanje medicinska sestra/tehničar. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici, koji ispunjavaju sljedeće TRAŽENE UVJETE: - da su redovni učenici četvrtog ili petog razreda srednje medicinske škole u Puli - da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi; - da imaju prebivalište na području Istarske županije - da su državljani Republike Hrvatske; - da nisu istovremeno korisnici stipendija grada ili općine na čijem području imaju prebivalište ili stipendije iz ostalih izvora - da nisu navršili 21 godinu. Za sudjelovanje na natječaju, u svrhu izrade prijedloga bodovne liste kandidata, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 1. Prijava na natječaj 2. Životopis 3. Domovnicu u preslici ili elektronički zapis iz Knjige državljana RH 4. Uvjerenje o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 5. Preslik svjedodžbi završenih I., II., III. i IV. razreda Medicinske škole u Puli za kandidate petog razreda srednje škole sa prosjekom općih uspjeha završenih razreda srednje škole 6. Preslik svjedodžbi završenih I., II. i III. razreda Medicinske škole u Puli za kandidate četvrtog razreda srednje škole sa prosjekom općih uspjeha završenih razreda srednje škole 7. Potvrdu o upisu u četvrti ili peti razred Medicinske škole u Puli za zanimanje medicinska sestra/tehničar za školsku godinu 2022/2023, 8. Potvrdu Medicinske škole u Puli o razlozima ponavljanja razreda u srednjoj školi - samo oni kandidati koji su ponavljali razred 9. Vlastoručno potpisanu izjavu da nisu istovremeno korisnici stipendija grada ili općine na čijem području imaju prebivalište ili stipendije iz ostalih izvora - isključivo na obrascu koji se može preuzeti na stranici Istarskih domova zdravlja uz objavu Natječaja za dodjelu stipendija 10. Ocjena mentora o zalaganju na učeničkoj praksi Stipendije se dodjeljuju za školovanje učenika u četvrtom i petom razredu Medicinske škole u Puli u školskoj godini 2022/2023, a isplaćuju se: - za učenike IV: razreda za deset mjeseci od 1. rujna 2022. do 30. lipnja 2023. - za učenike V: razreda za devet mjeseci od 1. rujna 2022. do 31. svibnja 2023. Mjesečni iznos stipendije po osobi iznosi 900,00 kuna (119,45 eura) po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. Na temelju zaprimljenih prijava Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Istarskih domova zdravlja u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kriteriji za utvrđivanje bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije su: - prosjek općih uspjeha završenih razreda srednje škole (na dvije decimale) - ocjena mentora o zalaganju na učeničkoj praksi - opisna ocjena iz vladanja Bodovanje za stipendiju učenika se provodi na sljedeći način: Prosjek općih uspjeha završenih razreda SŠ (na dvije decimale) Bodovi do 2,99 2 3,00 – 3,49 4 3,50 – 3,99 6 4,00 – 4,49 8 4,50 – 4,89 10 4,91 – 5,00 15 - ocjena mentora o zalaganju na učeničkoj praksi – izrazito uspješan 10 bodova - ocjena mentora o zalaganju na učeničkoj praksi – uspješan 5 bodova Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 25 bodova. U slučaju kada dva kandidata ostvaruju isti broj bodova prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima onaj kandidat pristupnik koji ima bolji opći uspjeh završenih razreda srednje škole. U slučaju da i tada oba kandidata imaju jednaki broj bodova prednost će se dati onom kandidatu sa boljom ocjenom mentora. U slučaju da i tada oba kandidata imaju jednak broj bodova prednost će se dati onom kandidatu sa boljom opisnom ocjenom iz vladanja. Sa svakim izabranim korisnikom stipendije sklopiti će se Ugovor o stipendiranju kojim će se definirati prava i obveze Korisnika stipendije i Istarskih domova zdravlja. Ukoliko je učenik maloljetan ugovor o stipendiranju u njegovo ime sklapa njegov roditelj ili staratelj. Ako učenik stipendist iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od 8 dana od utvrđenog termina za potpisivanje ugovora ne potpiše ugovor o stipendiranju, tada se ugovor sklapa sa sljedećim kandidatom na bodovnoj listi, uvijek do zaključno onog broja koliko se stipendija dodjeljuje. Istarski domovi zdravlja obustavljaju isplatu stipendije u slučaju da Istarska županija uskrati Istarskim domovima zdravlja sredstva namijenjena za stipendije. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije učenicima“ dostavljaju se isključivo putem elektronske adrese: pisarnica@idz.hr Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Istarskih domova zdravlja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, dostavljene na drugi način (osim putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@idz.hr) ili podnesene van propisanog roka neće se razmatrati. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Istarskih domova zdravlja dana 06. prosinca 2022. i traje zaključno do 14. prosinca 2022. godine. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Istarskim domovima zdravlja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na mrežnim stranicama Istarskih domova zdravlja, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Detaljnije na: https://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2020/06/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf IZJAVA - ne primam drugu stipendiju - 2022. Natječaj za dodjelu stipendija učenicima IV. i V. razreda Medicinske škole Pula za zanimanje medicinska sestra-tehničar Dodjela stipendija učenicima - Amna Beganović