Učitavanje

Javna nabava

Viši stručni savjetnik za nabavu: Goran Mišković, dipl. oec. univ. spec. pol.

E- mail: goran.miskovic@idz.hr
Telefon: 052/522-557


Viši stručni referent za nabavu: Sara Delević, univ.bacc.oec.

E- mail: sara.delevic@idz.hr
Telefon: 052/522-558

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.) Istarski domovi zdravlja objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili sa njima povezane osobe u sukobu interesa.