Učitavanje

NATJEČAJ 11.03.2020.

Natječaj 11.03.2020.

KLASA: 100-01/20-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-20-3
Pula, 11.03.2020.
NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE – SPECIJALIST ORTODONCIJE
Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
3. DOKTOR MEDICINE
3.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
3.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Labin – jedan (1) ) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5. MAGISTAR FARMACIJE
5.1. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
8. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
9. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
10. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
11. LABORATORIJSKI TEHNIČAR
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena
Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
13. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
14. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
14.1. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
14.2. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
15. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
15.1. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
15.2. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
15.3. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
15.4. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
16. NJEGOVATELJ/ICA za rad na stacionaru
Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
17. SPREMAČICA
17.1. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
17.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme


Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij ortodoncije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
6. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
7. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
8. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
9. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci,
10. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
11. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,
12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
13. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
14. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
15. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
16. Osnovna škola, tečaj za njegovateljicu,
17. Osnovna škola

Napomena: za točku 1. natječaja rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 8. i 10 - 15.)
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1. – 8. i 10 - 15.)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.
Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.
Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr.med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

2.       Doktor dentalne medicine - Umag - Igor Kljajić

5.1.    Magistar farmacije - Rovinj - odluka o neodabiru

8.       Sveučilišni-stručni prvostupnik fizioterapije - Labin - Anđelka Prskalo Sablić

10.     Farmaceutski tehničar - Rovinj - odluka o neodabiru

12.     Medicinska sestra-tehničar za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena - Buzet - Elena Šćulac Flego

14.1.  Medicinska sestra-tehničar za rad na stacionaru - Umag - Filip Marić

15.3. Medicinska sestra - tehničar za rad u PZZ i SKZZ - Pula - Jelena Huzejrović

17.2. Spremačica - Labin - Fatima Jusić