Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije, 27.07.2017.

Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije

 

KLASA: 030-02/17-01/07

URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-17-14

Pula, 26.07.2017.

 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja a u svezi primjene odredbe članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15 ), temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj donosi

ODLUKU

  1. Stavlja se van snage Odluka o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije, KLASA:030-02/17-01/07 URBROJ:2168/01-59-49-02-1/841-17-11 od 17.07.2017. godine.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja dana 27.07.2017. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na temelju Dopisa Ministarstva zdravstva KLASA:501-02/16-01/02 URBROJ:534-03-1-1/4-17-30 od dana 08.05.2017. godine, vezan uz sufinanciranje usavršavanja doktora medicine iz sredstava EU fondova u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja, objavila je natječaj za prijam 2 specijalizanta iz ginekologije i opstetricije. U roku za dostavu ponuda zaprimljene su 2 uredne i potpune prijave. Pozivu na razgovor pristupila je samo jedna pristupnica, te je nakon provedenog razgovora i sukladno ostvarenim bodovima, za specijalizanticu iz ginekologije i opstetricije izabrana Natalija Mihovilić, dr.med. iz Pule. Obzirom da se radi o osobi koja je od 07.08.2015. godine na specijalizaciji iz ginekologije u Općoj bolnici Pula, zatražili smo od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske očitovanje o daljnjem postupanju. U odgovoru Ministarstva zdravstva KLASA:030-02/17-01/07 URBROJ:534-17-13 od dana 20.07.2017. navedeno je da se ista ne može financirati iz sredstava EU fondova namijenjenih za provođenje Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.„Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, jer se radi o specijalizaciji koja je u tijeku. Izvor financiranja specijalizacija za koje je objavljen natječaj jesu sredstva EU fonda, a kako zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja u ovome trenutku ne raspolaže financijskim sredstvima za potrebe financiranja specijalizacija, riješeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove odluke može se uložiti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja u roku od 8 dana od dana objave ove odluke na oglasnoj ploči, odnosno mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

RAVNATELJ
Ante Ivančić, dr.med

Dostaviti:
1. Osobi iz točke 1 izreke Odluke
2. Ministarstvu zdravstva
3. Odjelu za opće i kadrovske poslove
4. Oglasna ploča
5. Pismohrana