Odluka o izboru specijalizantica iz obiteljske medicine

Odluka o izboru specijalizantica iz obiteljske medicine

KLASA: 030-02/18-01/17
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-21
Pula, 22.02.2019.

 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja a u svezi primjene odredbe članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( Narodne Novine br. 83/15), temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj donosi

O D L U K U
o izboru specijalizantica iz obiteljske medicine

  1. Za specijalizantice iz obiteljske medicine izabrane su
  • Kristina Đuherić, dr.med. iz Pule, Lošinjska ulica 19C, s ukupno ostvarenih 21,47 boda
  • Nicol Kolar, dr.med. iz Valbandona, Ul. Kuntrada 23, s ukupno ostvarenih 21,22 boda
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja dana 02.2019. godine.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

Sukladno odredbi članka 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Upravno vijeće zdravstvene ustanove donijelo je dana 22.11.2018. godine odluku o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata. Natječaj je raspisan dana 23.12.2018. u Večernjem listu, na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva te na mrežnim stranicama Istarskih domova zdravlja, s rokom od 15 dana za dostavu ponuda.

U roku za dostavu ponuda zaprimljeno je ukupno 6 urednih i potpunih ponuda.

Povjerenstvo za izbor specijalizanata je sukladno odredbama stavka 5. i 6. članka 5. Pravilnika izvršilo bodovanje, te je bodovna lista dana 22.01.2019. godine objavljena na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

Svi kandidati čija je dokumentacija uredna su putem e-maila pozvani na razgovor s Povjerenstvom koji je održan dana 04.02.2019. godine. Pozivu na razgovor pristupili su svi pozvani kandidati.

Nakon obavljenog razgovora i na temelju provedenog bodovanja sukladno odredbi stavka 3. članka 6. Pravilnika, Povjerenstvo je dana 18.02.2018. godine dostavilo ravnatelju rang listu temeljem ukupno ostvarenih bodova, kojom se predlaže da se na specijalizaciju iz obiteljske medicine prime osobe navedene u točki 1. izreke ove Odluke. Sukladno odredbi stavka 2. članka 7. Pravilnika kandidati su putem e-maila obaviješteni o terminu objave liste rezultata na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

Sukladno ukupno ostvarenim bodovima, a temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

 

RAVNATELJ
Ante Ivančić, dr.med.

 

Dostaviti

  1. Osobama iz točke 1. izreke Odluke
  2. Ministarstvu zdravstva
  3. Odjelu za opće i kadrovske poslove
  4. Oglasna ploča