Odluka o izboru specijalizanata iz opće/obiteljske medicine, 17.07.2017.

Odluka o izboru specijalizanta iz opće obiteljske medicine

 

KLASA: 030-02/17-01/05

URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-17-23

Pula, 17.07.2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja a u svezi primjene odredbe članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj donosi

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz opće/obiteljske medicine

 

  1. Za specijalizante iz opće/obiteljske medicine izabrani su

 

  • Ana - Marija Prepelec, dr.med. iz Rijeke, M.Špilera 3, s ukupno ostvarenih 20,97 bodova
  • Tamara Fable, dr.med. iz Kršana, Lazarići 7B, s ukupno ostvarenih 18,78 bodova
  • Ana Rojnić-Bučić,dr.med. iz Pazina, Matka Brajše Rašana 2A, s ukupno ostvarenih 17,66 bodova

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja dana 17.07.2017. godine.

 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

Istarski domovi zdravlja zaprimili su dana 08.05.2017. godine dopis Ministarstva zdravstva KLASA: 501-02/16-01/02 URBROJ: 534-03-1-1/4-17-30 vezan uz sufinanciranje usavršavanja doktora medicine iz sredstava EU fondova u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“. Temeljem navedenog dopisa dana 14.05.2017. godine u dnevnom listu koji se prodaje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja i Ministarstva zdravstva objavljen je natječaj za prijam 3 specijalizanta iz opće/obiteljske medicine.

Sukladno odredbi članka 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine  br. 83/15 – u daljnjem tekstu : Pravilnik) Upravno vijeće zdravstvene ustanove donijelo je dana 10.05.2017. godine odluku o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata.

U roku za dostavu ponuda zaprimljeno je ukupno 14 prijava od kojih jedna nije razmatrana obzirom da je dokumentacija dostavljena uz prijavu bila nepotpuna.

Povjerenstvo za izbor specijalizanata je sukladno odredbama stavka 5. i 6. članka 5. Pravilnika izvršilo bodovanje, te je bodovna lista dana 09.06.2017. godine objavljena na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

Svi pristupnici čija je dokumentacija uredna su putem e-maila pozvani na razgovor s Povjerenstvom koji je održan dana 28.06.2017. godine. Pozivu za razgovor se odazvalo ukupno 11 pristupnika dok  dvoje nije pristupilo razgovoru.

Nakon obavljenog razgovora sa pristupnicima i na temelju provedenog bodovanja sukladno odredbi stavka 3.članka 6. Pravilnika, Povjerenstvo je dana 12.07.2017. godine dostavilo ravnatelju rang listu temeljem ukupno ostvarenih bodova, kojom se predlaže da se na specijalizaciju iz opće/obiteljske medicine prime osobe navedene u točki 1.izreke ove odluke.

Dana 14.07.2017. svi su pristupnici putem emaila istovremeno obaviješteni da će dana 17.07.2017. godine na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja biti objavljena lista rezultata.

Sukladno ukupno ostvarenim bodovima, a temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja odlučio je kao u izreci ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se uložiti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja u roku od 8 dana od dana objave ove odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

 

 

RAVNATELJ

Ante Ivančić,dr.med.

 

 

Dostaviti

  1. Osobama iz točke 1 izreke Odluke
  2. Ministarstvu zdravstva
  3. Odjelu za opće i kadrovske poslove
  4. Oglasna ploča
  5. Pismohrana