Odluka o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije, 17.07.2017.

Odluka o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije

 

KLASA: 030-02/17-01/07

URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-17-11

Pula, 17.07.2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 33. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja a u svezi primjene odredbe članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj donosi

 

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije

 

  1. Za specijalizanticu iz ginekologije i opstetricije izabrana je

 

  • Natalija Mihovilić, dr.med. iz Pule, Mirna 25, s ukupno ostvarenih 20,48 bodova

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja dana 17.07.2017. godine.

 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

Istarski domovi zdravlja zaprimili su dana 08.05.2017. godine dopis Ministarstva zdravstva KLASA: 501-02/16-01/02 URBROJ: 534-03-1-1/4-17-30 vezan uz sufinanciranje usavršavanja doktora medicine iz sredstava EU fondova u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“. Temeljem navedenog dopisa dana 14.05.2017. godine u dnevnom listu koji se prodaje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja i Ministarstva zdravstva objavljen je natječaj za prijam 2 specijalizanta iz ginekologije i opstetricije.

Sukladno odredbi članka 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine  br. 83/15 – u daljnjem tekstu : Pravilnik) Upravno vijeće zdravstvene ustanove donijelo je dana 10.05.2017. godine odluku o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata.

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su ukupno 2 uredne i potpune prijave.

Povjerenstvo za izbor specijalizanata je sukladno odredbama stavka 5. i 6. članka 5. Pravilnika izvršilo bodovanje, te je bodovna lista dana 09.06.2017. godine objavljena na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

Svi pristupnici čija je dokumentacija uredna su putem e-maila pozvani na razgovor s Povjerenstvom koji je održan dana 28.06.2017. godine. Pozivu za razgovor pristupila je samo jedna pristupnica.

Nakon obavljenog razgovora sa pristupnicom i na temelju provedenog bodovanja sukladno odredbi stavka 3.članka 6. Pravilnika, Povjerenstvo je dana 12.07.2017. godine dostavilo ravnatelju rang listu temeljem ukupno ostvarenih bodova, kojom se predlaže da se na specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije primi osoba navedena u točki 1.izreke ove odluke.

Dana 14.07.2017. pristupnica je putem emaila obaviještena da će dana 17.07.2017. godine na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja biti objavljena lista rezultata.

Sukladno ukupno ostvarenim bodovima, a temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor specijalizanata, ravnatelj zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja odlučio je kao u izreci ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se uložiti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja u roku od 8 dana od dana objave ove odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnim stranicama zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja.

 

 

RAVNATELJ

Ante Ivančić,dr.med.

 

 

Dostaviti

  1. Osobi iz točke 1 izreke Odluke
  2. Ministarstvu zdravstva
  3. Odjelu za opće i kadrovske poslove
  4. Oglasna ploča
  5. Pismohrana