Odluka o izboru kandidata 22.12.2015.

Na temelju čl. 33. Statuta Istarskih domova zdravlja, Pula, Flanatička 27, članka 9. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 83/15), te Plana specijalizacije za 2015. godinu KLASA: 131-01/15-01/53, URBROJ: 534-03-1-1/3-15-2, od 24.ožujka 2015.god., a nakon provedenog natječaja za izbor kandidata za specijalizaciju iz medicine rada i športa, dana 22. prosinca 2015.godine, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za upućivanje na specijalističko usavršavanje
iz medicine rada i športa

1. Zoran Šimurina, dr. med., iz Poreča, Veli Jože 23, izabire se kao kandidat po raspisanom natječaju za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz medicine rada i športa.
2. Specijalizant zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezu sklapanja ugovora o specijalaizaciji.
3. Specijalizaciju iz medicine rada i športa financirati će ustanova Istarski domovi zdravlja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju odobrenog Plana specijalizacije za 2015. godinu KLASA: 131-01/15-01/53, URBROJ: 534-03-1-1/3-15-2, od 24.ožujka 2015.god., Istarski domovi zdravlja objavili su dana 04. prosinca 2015. godine natječaj za upućivanje jednog kandidata na specijalističko usavršavanje iz medicine rada i športa u javnom glasilu „Glasu Istre“, Zavodu za zapošljavanje, i web stranicama Ministarstva zdravlja i Istarskih domova zdravlja.
Povjerenstvo za odabir specijalizanta je izvršilo bodovanje pristupnika sukladno mjerilima iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) i obavilo dana 16.prosinca 2015.god. razgovor s pristupnicima koji ispunjavaju uvijete natječaja i koji su se odazvali na razgovor.
Dana 22. prosinca 2015. godine, Povjerenstvo je utvrdilo konačni redoslijed kandidata.
Kako je kandidat Zoran Šimurina, dr.med., prvi na konačnoj listi kandidata s ukupnim brojem bodova od 21,61, te ispunjava sve ostale uvijete propisane Natječajem, sukladno članku 9.st.1 Pravilnika, Ravnatelj je donio odluku kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta, protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Istarskih domova zdravlja u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Istarskih domova zdravlja.

Broj: 01-4963/15.
Pula, 22. prosinca 2015. god.

Ravnatelj:
Ante Ivančić, dr. med.

Prilog:

Odluka

Ocjene povjerenstva