Natječaj za specijalizacije -14.05.2017.

Natječaj za specijalizacije -14.05.2017.

KLASA: 030-02/17-01/03
URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-17-6
Pula, 12.05.2017.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), a temeljem dopisa Ministarstva zdravstva o broju prihvatljivih specijalizacija za potrebe Istarskih domova zdravlja iz sredstava EU fondova  u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ KLASA: 501-02/16-01/02 URBROJ: 534-3-1-1/4-17-30 od 03.05.2017. godine, Istarski domovi zdravlja raspisuju

 

NATJEČAJ

za prijam specijalizanata

 

Za dodjelu specijalizacije za doktore medicine:

3 (tri) specijalizanata iz opće/obiteljske medicine

3 (tri) specijalizanata iz pedijatrije

2 (dva) specijalizanata iz ginekologije i opstetricije

 

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:

 1. zdravstveni radnik  sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja  -  doktor medicine
 1. Odobrenje za samostalni rad (licenca)

Uz vlastoručnu potpisanu ponudu u kojoj obvezno mora biti navedena adresa prebivališta, elektroničke pošte i broj telefona, svi pristupnici su dužni priložiti slijedeće priloge:

 1. Životopis,
 2. Preslik domovnice,
 3. Preslik diplome,
 4. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 5. Preslik odobrenja za samostalan rad,
 6. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
 7. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija,
 8. Uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 9. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se prema mjerilima propisanim važećim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

 

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika isti mogu priložiti:

 1. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 2. Preslik dokaza o postignutom znanstvenom stupnju,
 3. Preslik nagrade za vrijeme studija,
 4. Popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pod uvjetima iz članka 8. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), dužan je priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijam specijalizanata mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici mogu cjelokupnu dokumentaciju dostaviti u preslici, a izvornike dokumenata obvezni su predočiti Povjerenstvu za prijam specijalizanata na razgovoru.

Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude biti će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za prijam specijalizanata sukladno rokovima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15). Poziv za razgovor s Povjerenstvom za prijam specijalizanata bit će upućen pristupnicima putem elektroničke pošte.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru specijalizanata donijeti će se najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom za prijam specijalizanata, te će ista biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Istarskih domova zdravlja – www.idz.hr .

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se poštom na adresu:

Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, 52100 Pula,

s naznakom “Povjerenstvo za prijam specijalizanata – specijalizacija iz („naziv specijalizacije“), ukoliko se kandidat prijavljuje za više specijalizacija, potrebno je za svaku specijalizaciju (navesti prioritetni redoslijed) dostaviti vlastoručno potpisanu ponudu, dok je traženu dokumentaciju potrebno dostaviti u jednom primjerku.

Istarski domovi zadržavaju pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.