Natječaj za prodaju nekretnina 21.07.2019.

Na temelju odredbe članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) te odredbe članka 26. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Motovun i to:
Redni broj Katastarska čestica Katastarska općina Ukupna površina u m2 Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama
1. 290/2 ZGR.* Motovun 110 401.200,00 40.120,00
2. 290/3 ZGR Motovun 60 85.000,00 8.500,00
3. 703/2 Motovun 410 199.700,00 19.970,00
4. 703/1 Motovun 390 54.000,00 5.400,00
5. 702/7 Motovun 240 20.100,00 2.010,00

*- kod nekretnine pod rednim brojem 1. predmet ovog natječaja je zgradna k.č. 290/2 izuzev posebnog dijela koji je upisan u Knjigu položenih ugovora, broj poduloška 25, K.O. Motovun kao trosobni stan u prizemlju koji se sastoji od 3 sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, hodnika i drvarnice, ukupne površine 119,89 m2. Pravo prvokupa za nekretninu pod rednim brojem 1. osniva se u korist vlasnika upisanog u Knjigu položenim ugovora, broj poduloška 25, K.O. Motovun

Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo podnošenja ponuda imaju i strani državljani i prave osobe sukladno odredbama članka 354. do 358.b. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno – kupljeno. Razgledavanje nekretnina koje su predmet ovog natječaja bit će organizirano dana 31.srpnja 2019. godine od 12.00. do 13.00 sati.

 • Jamčevina za sudjelovanje na natječaju prikazana je za svaku nekretninu zasebno u točki 1. tabelarnog prikaza.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun ustanove Istarski domovi zdravlja IBAN HR5823800061132003185 kod IKB banke Umag s naznakom „jamčevina za natječaj Motovun“.

Uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, dok će se ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina bez kamata vratiti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke Istarske županije o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelji su dužni navesti račun na koji se uplaćuje povrat jamčevine.

 • Pisana ponuda mora sadržavati
 • Ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta odnosno sjedišta
 • Dokaz o državljanstvu ili registraciji pravne osobe (izvornik ili ovjerena preslika domovnice odnosno ovjerena preslika drugog osobnog dokumenta/ izvornik ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog ili drugog registra – ne starije od 6 mjeseci)
 • Redni broj nekretnine iz točke 1. ovog natječaja i oznaku k.č. za koju se podnosi ponuda za kupnju
 • Ponuđenu cijenu u kunama
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini

Pisana ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu Istarski domovi zdravlja-Casa della Salute dell' Istria, Pula, Flanatička 27, 52100 Pula s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - MOTOVUN“. Na omotnici čitko napisati primatelja i pošiljatelja.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr. Dan objave  je 21.srpnja 2019. godine.

 • Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja uz suglasnost Istarske županije, te od dana stupanja na snagu suglasnosti Istarske županije teče rok od 30 dana za sklapanje ugovora o kupoprodaji.
 • Ponuda se smatra valjanom ako je dostavljena u roku i u skladu je s odredbama ovog natječaja.

Najpovoljnija ponuda je ona koja udovoljava uvjetima ovog natječaja i sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Iznimno, uz suglasnost Istarske županije može se odobriti obročna otplata kupoprodajne cijene. Upis prava vlasništva izvršit će se na temelju zaključenog ugovora o kupoprodaji i dokaza o uplati  kupoprodajne cijene. Troškovi prijenosa vlasništva u cijelosti terete kupca, kao i porez na promet nekretnina.

Plaćanje cijene u ugovorenom roku je bitan sastojak ugovora o kupoprodaji te u slučaju raskida ugovora o kupoprodaji kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Poništenje natječaja

Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdrava  zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti natječaj u odnosu na sve ili pojedine nekretnine, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razlog poništenja natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo da poništi odluku o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora, u kojim slučajevima se vraća uplaćena jamčevina bez kamata.

KLASA: 023-01/17-06/03

URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-19-27

Pula, 21.07.2019.