Natječaj za pripravnike 24.12.2018.

Natječaj za pripravnike 24.12.2018.

 

KLASA: 132-01/18-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-6

Pula, 24.12.2018.

 

Na temelju članka 33. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Istarski domovi zdravlja raspisuju

 

NATJEČAJ

Za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža

 

Natječaj se raspisuje za sljedeće radno mjesto:

ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Rovinj – 1 polaznik

 

Uvjeti za prijam:

Završena srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar

Uz prijavu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. Životopis
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
  4. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

U prijavi za natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja  kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Komisija za provedbu postupka prijma polaznika radi obavljanja pripravničkog staža može pozvati osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja a na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) osobe će biti obaviještene putem web stranice zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja www.idz.hr.

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o pripravničkom stažu dostavit će se samo izabranim kandidatima.
S izabranim kandidatima zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž, trajanje pripravničkog staža te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarskih domova zdravlja www.idz.hr, na adresu: Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula, s naznakom: „Za natječaj za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža“.

Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr.med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA:

Zdravstveni djelatnik u ljekarni - farmaceutski tehničar - Rovinj - Romina Dujmović