Natječaj za prijam specijalizanata, 22.12.2017. godine

Natječaj za prijam specijalizanata, 22.12.2017.

KLASA: 030-02/17-01/03
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/846-17-26
Pula, 21.12.2017.

Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), a temeljem dopisa Ministarstva zdravstva o broju prihvatljivih specijalizacija za potrebe Istarskih domova zdravlja iz sredstava EU fondova u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ KLASA: 501-02/16-01/02 URBROJ: 534-3-1-1/4-17-30 od 03.05.2017. godine, Istarski domovi zdravlja raspisuju

NATJEČAJ
za prijam specijalizanata

Za dodjelu specijalizacije za doktore medicine:
3 (tri) specijalizanata iz pedijatrije
2 (dva) specijalizanata iz ginekologije i opstetricije

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:
1. zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine
2. Odobrenje za samostalni rad (licenca)
Uz vlastoručnu potpisanu ponudu u kojoj obvezno mora biti navedena adresa prebivališta, elektroničke pošte i broj telefona, svi pristupnici su dužni priložiti slijedeće priloge:
1. Životopis,
2. Preslik domovnice,
3. Preslik diplome,
4. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
5. Preslik odobrenja za samostalan rad,
6. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
7. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija,
8. Uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
9. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

Redoslijed pristupnika utvrđuje se prema mjerilima propisanim važećim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika isti mogu priložiti:
1. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
2. Preslik dokaza o postignutom znanstvenom stupnju,
3. Preslik nagrade za vrijeme studija,
4. Popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pod uvjetima iz članka 8. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), dužan je priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijam specijalizanata mogu se prijaviti osobe oba spola.
Pristupnici mogu cjelokupnu dokumentaciju dostaviti u preslici, a izvornike dokumenata obvezni su predočiti Povjerenstvu za prijam specijalizanata na razgovoru.
Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude biti će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za prijam specijalizanata sukladno rokovima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Poziv za razgovor s Povjerenstvom za prijam specijalizanata bit će upućen pristupnicima putem elektroničke pošte.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Odluka o izboru specijalizanata donijeti će se najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom za prijam specijalizanata, te će ista biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Istarskih domova zdravlja – www.idz.hr .
Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Ponude sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se poštom na adresu:
Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, 52100 Pula,
s naznakom “Povjerenstvo za prijam specijalizanata – specijalizacija iz („naziv specijalizacije“), ukoliko se kandidat prijavljuje za više specijalizacija, potrebno je za svaku specijalizaciju (navesti prioritetni redoslijed) dostaviti vlastoručno potpisanu ponudu, dok je traženu dokumentaciju potrebno dostaviti u jednom primjerku.
Istarski domovi zadržavaju pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.