Natječaj 31.07.2015.

Prilog: Oglas

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA –
CASE DELA SALUTE DELL' ISTRIA
Pula, Flanatička 27
Broj: 01- /15.
Pula, 24. srpnja 2015.

Temeljem članka 33. Statuta Istarskih domova zdravlja, članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 150/08,71/10,139/10 i 22/11), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» br. 154/08), a sukladno Planu specijalizacija za 2015. godinu i dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje klasa: 500-07/15-01/311, urbroj: 338-01-33-15-27 u svezi provođenja Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za akademske godinu 2015/2016.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA – CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

raspisuju
N A T J E Č A J
za izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacije iz
obiteljske medicine - 1 izvršitelj
i pozivaju zaposlenike i ostale doktore medicine na podnošenje prijedloga za odobrenje navedene specijalizacije.

I.
Obvezni uvjeti za podnošenje prijedloga:
a) opći uvjeti:
VSS, Medicinski fakultet,
položen stručni ispit,
odobrenje za samostalni rad,
aktivno znanje jednog stranog jezika
b) posebni uvjeti:
- dobna granica – do 40 godina starosti

II.
Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta, kao i preslike sljedećih dokumenata:
1. presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
2. presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
3. presliku nagrada za vrijeme studija,
4. presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
5. popis objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave,
6. potvrdu o radnom iskustvu.

III.

Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po ovom natječaju.
Na razgovoru pozvani pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike iz prethodnih stavaka.
Ugovor o radu s izabranim kandidatom (doktorom medicine) sklapa se na neodređeno vrijeme uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci, prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (N.N. br.129/2011).
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu Istarski domovi zdravlja - 52100 Pula, Flanatička 27, poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom " Natječaj za specijalizaciju" u roku od 15 dana od objave natječaja.
Razmatrat će se samo prijedlozi onih pristupnika koji su podnijeli potpunu dokumentaciju, zaprimljeni do dana naznačenog u ovom natječaju.
Prijedlozi za odobrenje specijalizacija dostavljeni nakon naznačenog roka neće se razmatrati i biti će vraćeni podnositelju prijedloga.

 

Ravnatelj

Ante Ivančić dr.med.