Natječaj 26.10.2016.

Natječaj 26.10.2016.

KLASA: 100-04/16-05/06
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-16-1
Pula, 24. listopada 2016. god.

Na temelju članka 33. Statuta Istarskih domova zdravlja, Pula, Flanatička 27, ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem polaznika radi obavljanja pripravničkog staža

1. doktor medicine – 10 izvršitelja
Uvjet: završen Medicinski fakultet.

2. doktor dentalne medicine – 5 izvršitelja
Uvjet: završen Stomatološki fakultet.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti:
– preslik diplome, odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi,
– preslik potvrde o duljini trajanja studija,
– preslik prijepisa položenih ispita na studiju s prijepisom ocjena,
– preslik potvrde o općem prosjeku ocjene tijekom studija,
– preslik domovnice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Istarski domovi zdravlja, Pula Flanatička 27.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na natječaj za obavljanje pripravničkog staža (naziv radnog mjesta)«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem polaznika na obavljanje pripravničkog staža mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru pripravnika.
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

R a v n a t e lj
Ante Ivančić