Natječaj 25.09.2019.

Natječaj 25.09.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-12

Pula, 25.09.2019.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE za rad na stacionaru

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE – SPECIJALIST ORTODONCIJE

3.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3.2. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. MAGISTAR FARMACIJE

4.1. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

4.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

5. FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

6.1. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj,  rad na  neodređeno vrijeme

6.2. Ispostava Pula - – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6.3. Ispostava Rovinj - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, poslijediplomski specijalistički studij ortodoncije, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 6.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.- 6.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27             

 

                                                                                                                                      Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

1.     Doktor medicine - Pula - Matea Babić

4.2. Magistra farmacije - Rovinj - Alenka Rovis

6.1. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Umag - Meri Hanžek

6.2. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Pula - odluka o neodabiru

6.3. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Rovinj - odluka o neodabiru