Natječaj, 25.04.2018.

Natječaj 25.04.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-9
Pula, 25.04.2018.

 

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATAR
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelje, rad na neodređeno vrijeme

4. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

5. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

6. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme

7. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

8. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

9. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti saniteta
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike, Ispostava Rovinj – tri (3) izvršitelja, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Pula – (2) izvršitelja, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme

13. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – LABORATORIJSKI TEHNIČAR
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

14. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

15. VOZAČ za rad u djelatnosti saniteta
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

16. SPREMAČICA
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij
iz grane medicine prema djelatnosti, iskustvo rada na hemodijalizi, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
5. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
6. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
7. Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
8. Integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije, odobrenje za rad,
9. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
13. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,
14. Srednja ekonomska škola, 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
15. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
16. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-13.),
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-13.),
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
• vozačka dozvola – preslika (točke 9. i 15.)

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana za točku 1.,
za sve ostale u roku 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. Doktor medicine, specijalist u Ispostavi Umag - Melita Pribanić Prekali
3. Doktor medicine - ispostava Pula - Nicol Kolar
4.Doktor medicine - Ispostava Pula - Robert Pavić i Petra Benazić
5. Doktor medicine - Ispostava Poreč - Mija Matić Brnobić
6. Odluka o neodabiru - turistička ambulanta Pula
7. Doktor dentalne medicine - ispostava Pula - Anika Černeka
8. Odluka o neodabiru - magistar farmacije Rovinj
10. Medicinski tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Danijel Savić
12. Medicinska sestra-tehničar za rad u turističkoj ambulanti u Ispostavi Poreč - Violeta Arbanas
14. Stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u Ispostavi - Ispostava Pula - Adriana Ferletta
15. Vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Korado Zulijani