Natječaj za prijam specijalizanata 23.12.2018.

Natječaj 23.12.2018.

KLASA: 030-02/18-01/17 

URBROJ: 2168/01-59-49-02-1/841-18-1 

Pula, 21. prosinac 2018. 

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja  o prihvaćanju Plana specijalizacija za 2018. godinu i odobrenja Ministarstva zdravstva KLASA: 131-01/18-01/39 URBROJ: 534-03-1-1/4-18-2 od 15.03.2018. godine u vezi s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za prijam specijalizanata  

 

Natječaj se raspisuje za prijam 2 (dva) specijalizanata iz obiteljske medicine. 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci. 

 

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:  

 1. zdravstveni radnik  sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja  -  doktor medicine 
 1. Odobrenje za samostalni rad (licenca)  

Uz vlastoručnu potpisanu ponudu u kojoj obvezno mora biti navedena adresa prebivališta, elektroničke pošte i broj telefona, svi pristupnici su dužni priložiti sljedeće priloge: 

 1. Životopis,  
 1. Preslik domovnice,  
 1. Preslik diplome,  
 1. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,  
 1. Preslik odobrenja za samostalan rad, 
 1. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju,  
 1. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija,  
 1. Uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,  
 1. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se prema mjerilima propisanim važećim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).  

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika isti mogu priložiti:  

 1. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,  
 1. Preslik dokaza o postignutom znanstvenom stupnju, 
 1. Preslik nagrada za vrijeme studija, 
 1. Popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,  

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja  kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade. 

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. 

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijam specijalizanata mogu se prijaviti osobe oba spola.  

Pristupnici mogu cjelokupnu dokumentaciju dostaviti u preslici, a izvornike dokumenata obvezni su predočiti Povjerenstvu za prijam specijalizanata na razgovoru.  

Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude biti će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za prijam specijalizanata sukladno rokovima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).  

 

Poziv za razgovor s Povjerenstvom za prijam specijalizanata bit će upućen pristupnicima putem elektroničke pošte. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

Odluka o izboru specijalizanata donijet će se najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom za prijam specijalizanata te će ista biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Istarskih domova zdravlja – www.idz.hr .  

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu. 

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se poštom na adresu:  

Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, 52100 Pula, s naznakom “Povjerenstvo za prijam specijalizanata – specijalizacija iz obiteljske medicine“. 

Istarski domovi zadržavaju pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

 

Ravnatelj  

Ante Ivančić, dr. med.