Natječaj 20.11.2019.

Natječaj 20.11.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-14

Pula, 20.11.2019.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE – SPECIJALIST ORTODONCIJE

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. DOKTOR MEDICINE

4.1. Ispostava Labin – tri (3) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. MAGISTAR FARMACIJE

5.1. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5.3. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8. FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

9.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

9.2. Ispostava Rovinj - jedan(1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

10.1. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

10.2. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na sanitetu

Ispostava Pula - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

12. VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad

2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, poslijediplomski specijalistički studij ortodoncije, odobrenje za rad,

3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,

4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,

5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,

6. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 1 godina radnog iskustva u struci,

7. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci,

8. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,

9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

12. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 5. i 8.-11.)
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.- 5. i 8.-11.)
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.

Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

                              52 100 Pula, Flanatička 27                                                 

 

                                                                                                                                                                                                         Ravnatelj                                                                                                                                                                                      Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

3.    Doktor dentalne medicine - Pula - Ivan Perković

4.1. Doktor medicine - Labin - Dolores Makovac, Mihovil Hrgović

6.    Viši stručni savjetnik za pravne poslove - Pula - Ana Tonc

7.    Viši stručni referent za kadrovske poslove - odluka o neodabiru

9.1. Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ - Pula - Jelena Huzejrović

9.2. Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ - Rovinj - Dolores Bulešić

10.1.Medicinska sestra - tehničar za rad na stacionaru - Pazin - odluka o neodabiru

10.2.Medicinska sestra - tehničar za rad na stacionaru - Labin - Antonia Smajić

11.   Medicinska sestra - tehničar za rad na sanitetu - Pula - Gracijano Sironić, Dario Dobrović

12.  Vozač sanitetskog prijevoza - Pula - Alen Kalebić