Natječaj 19.10.2018.

Natječaj 19.10.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-22
Pula, 19.10.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. VOZAČ za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. SPREMAČICA
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
 5. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
 6. Osnovna škola

 
Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (točke 1.-4.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika (točke 1.-4.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • vozačka dozvola – preslika (točka 5.)

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja  kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/07/Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. Doktor medicine Pula - Dajana Barbir

2. Medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza Pula - Alan Bonomi

3. Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ Pula - Božica Jakovljević

5. Vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza Poreč - Igor Božić

6. Spremačica Labin - Sandra Ružić