Natječaj 19.09.2018.

Natječaj 19.09.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-20
Pula, 19.09.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATAR
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

2. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Buzet – dva (2) izvršitelja, Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog djelatnika

6. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU
Ispostava Pula – jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

7. SPREMAČICA
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremenu odsutnu djelatnicu

Uvjeti:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz psihijatrije, odobrenje za rad,
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 • Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 • Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 1 godina radnog iskustva u struci
 • Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, položen specijalistički ispit iz javne nabave, 1 godina radnog iskustva u struci
 • Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (točke 1.-4.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika (točke 1.-4.),
 • vozačka dozvola – preslika (točka 3.),
 • dokaz o položenom specijalističkom ispitu iz javne nabave – preslika (točka 6.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja  kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/07/Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

3. PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA U PATRONAŽI - Donatella Peršić

5. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE - Odluka o neodabiru

6. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU - Sara Delević