Natječaj 19.01.2018.

Natječaj 19.01.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-18-2
Pula, 19.01.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1.DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST U MOBILNOM TIMU PALIJATIVNE SKRBI
Ispostava Pula – jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

2.MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj; Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3.DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pazin (lokacija Lupoglav) – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

4.VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz grane medicine prema djelatnosti, posebna edukacija iz palijativne skrbi, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-3.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-3.)
 • preslika vozačke dozvole (točka 4.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 15 dana za točku 1.-2.,

za ostale točke natječaja 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

2.Magistar medicinske biokemije - Ispostava Poreč - Josipa Periša
Magistar medicinske biokemije - Ispostava Rovinj - Petra Bulić

3.Doktor medicine - Ispostava Pazin -Natalija Kalac

4.Vozač sanitetkog prijevoza - Ispostava Umag - Donald Lanča