Natječaj 18.05.2018.

Natječaj 18.05.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-11
Pula, 18.05.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATAR
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2. DOKTOR MEDICINE
2.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
2.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

3. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja, Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme,

4. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti saniteta
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, za vrijeme turističke sezone
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava  Poreč - jedan (1) izvršitelj, Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme

9. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI – FARMACEUTSKI TEHNIČAR
9.1. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
9.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, za vrijeme turističke sezone

10. VOZAČ za rad u djelatnosti saniteta
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, za vrijeme turističke sezone

11. DOMAR-KOTLOVNIČAR
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

12. SPREMAČICA
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:  

1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
4. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
9. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
10. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
11. Srednja škola tehničkog usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja, 6 mjeseci radnog iskustva u struci
12. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-9.),
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-9.),
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
  • vozačka dozvola – preslika (točka 4. i 10.)

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana za točku 1.,

za ostale u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

2.1. Doktor medicine - Ispostava Pula - Ana Carević

2.2. Doktor medicine - Ispostava Pula - Eliša Papić

3. Doktor medicine - Ispostava Rovinj - Marina Dujmić

4. Prvostupnica sestrinstva za rad u patronaži - Doris Rosić

5. Medicinska setra PZZ i SKZZ - Ispostava Pazin - Iva Buić

9. Farmaceutski tehničar - Ispostava Buzet - Reana Pauletić Radović

10. Vozač u - Ispostava Pula - Amir Aldžić

11. Domar-kotlovničar - Ispostava Pazin - Mihajlo Matejčić

12. Spremačica - Ispostava Pazin - Marija Jerončić