Natječaj 28.01.2015.

N A T J E Č A J

Prilog: prilognat_42

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
Flanatička 27, 52100 Pula

28.01.2015. o b j a v l j u j e

 

 

 

N A T J E Č A J
za prijem na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I ŠPORTA

    Ispostava Umagjedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na neodređeno vrijeme;

 

2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE

       Ispostava Umag jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju;

 

3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I  OPSTETRICIJE

    Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica rad na neodređeno vrijeme;

 

4. DOKTOR/DOKTORICA OPĆE MEDICINE

    Ispostava Pazin – jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju;

 

5. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica

    Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica

    – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;

 

6. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar)

Ispostava Umag – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na neodređeno vrijeme;

                            – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje;

 

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS

    Ispostava Umag jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za porodni;

jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike;