Natječaj 17.08.2018.

Natječaj 17.08.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-18
Pula, 17.08.2018.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu  

1.DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATAR
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

2. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti saniteta
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

5. DOMAR – KOTLOVNIČAR
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje

6. SPREMAČICA
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 5. Srednja škola elektrotehničkog usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja,
 6. Osnovna škola

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-4.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-4.),
 • dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja – preslika (točka 5.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. DOKTOR MEDICINE - Dijana Beaković

3. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR - Viktoria Jambrišak

4. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR PZZ I SKZZ - Domagoj Tomičić

5. Domar kotlovničar - Rovinj - Sandro Zec

6. SPREMAČICA - Sandra Ružić