Natječaj 16.01.2019.

Natječaj 16.01.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-19-2
Pula, 16.01.2019.

 

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Labin – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
4.1. Ispostava Labin – tri (3) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
4.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
4.3. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u stacionaru
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

Napomena: za točku 2. natječaja osiguran je smještaj

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

3. Magistar farmacije Labin - Sabrina Mališa

4.1. Medicinska sestra tehničar PZZ i SKZZ Labin - Almina Maslić i Lejla Bojkić

4.2. Medicinska sestra tehničar PZZ i SKZZ Pula - Katarina Kokorović

4.3. Medicinska sestra tehničar PZZ i SKZZ Rovinj - Filip Patafta

5. Medicinska sestra stacionar Labin - Daniela Načinović Balaban