Natječaj 14.04.2017.

Natječaj 14.04.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-20
Pula, 14.04.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu 

 

1.SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

2.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti
Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

Uvjeti:

  1. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
  2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika, točka,
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika,
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja

2. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti Umag - Ivana Raković