Natječaj 14.04.2017.

Natječaj 14.04.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-20

Pula, 14.04.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 1. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni

Uvjeti:

 1. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 2. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika, točka,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić, dr. med.

 

Obavijest o izboru kandidata

KLASA: 100-01/17-01/59

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-5

Pula, 31.05.2017.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 14. travnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti, rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u turističkoj sezoni, Ispostava Umag da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

 • Ivana Raković

 

 •  

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.