Natječaj 12.04.2017.

Natječaj 12.04.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-19
Pula, 12.04.2017.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

  1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

Uvjeti:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju - preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.