Natječaj 12.02.2020.

Natječaj 12.02.2020.

KLASA: 100-01/20-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-20-2
Pula, 12.02.2020.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
1.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
1.2. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE – SPECIJALIST ORTODONCIJE
Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
4. DOKTOR MEDICINE
4.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
4.2. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
4.3. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Labin – jedan (1) ) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
6. MAGISTAR FARMACIJE
6.1. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
6.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
7.1. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
7.2. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
8. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
9. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
10. LABORATORIJSKI TEHNIČAR
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
12.1. Ispostava Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12.2. Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
13. NJEGOVATELJ/ICA za rad na stacionaru
Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
14. SPREMAČICA
14.1. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
14.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad,
2.Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij ortodoncije, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
6. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
7. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
8. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
9. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
10. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,
11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
13. Osnovna škola, tečaj za njegovateljicu,
14. Osnovna škola

Napomena: za točke 1. i 2. natječaja rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja. Za točku 1.2. natječaja osiguran je smještaj.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 12.)
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.- 12.)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.
Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.
Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr.med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

4.2.   Doktor medicine - Pula - Snježana Miočić-Lazarević

4.3.   Doktor medicine - Rovinj - Sonja Mikulec

7.1.    Sveučilišni-stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - Labin - Jasmina Banko

12.1. Medicinska sestra-tehničar za rad na stacionaru - Pazin - Romana Bastijanić, Kasandra Dželili

13.     Njegovateljica - Umag - Marinela Svetina

14.1.  Spremačica - Pazin - Sanjica Čeh

14.2.  Spremačica - Umag - Mirta Nađpalfi