Natječaj 10.04.2019

Natječaj 10.04.2019.

 

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-6

Pula, 10.04.2019.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PEDIJATRIJE

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE

2.1.  Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2.3. Ispostava Rovinj – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

2.4. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2.5. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ordinaciji

3.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ordinaciji

3.2. Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ordinaciji

3.3. Ispostava Rovinj – dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ordinaciji

3.4. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ordinaciji

3.5. Ispostava Umag - dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ordinaciji

4. MAGISTAR FARMACIJE

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

5.1. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

5.2. Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

7.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7.3. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj,  rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7.4. Ispostava Pazin – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7.5. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

8.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ambulanti

8.2. Ispostava Poreč – dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ambulanti

8.3. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelja za rad u turističkoj ambulanti

8.4. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ambulanti

8.5. Ispostava Umag - dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ambulanti

9. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

10. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE POSLOVE U  ISPOSTAVAMA

Ispostave Buzet, Umag, Pazin i Poreč – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

11. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

12. NJEGOVATELJICA za rad na stacionaru

Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

13. SPREMAČICA

Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
 5. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
 6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 9. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
 10. Srednja ekonomska škola, 6 mjeseci radnog iskustva u struci
 11. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, 1 godina radnog iskustava u struci
 12. Osnovna škola, tečaj za njegovateljicu
 13. Osnovna škola

Napomena: mogućnost smještaja za točke 3. i 8. natječaja. Za točke 3. i 8. natječaja rok za prijavu je 15 dana.

 Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-10.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-10.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA:

2.1. Doktor medicine - Pula - Anja Šurina

2.2. Doktor medicine - Pula - Dora Malić

2.3. Doktor medicine - Rovinj - odluka o neodabiru

3.1. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Pula - odluka o neodabiru

3.2. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Poreč - Daria Sarić, Darjan Svetinović

3.3. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Rovinj - Matea Drlje

3.5. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Umag - odluka o neodabiru

4.     Magistar farmacije - Rovinj - neodabir kandidata

5.1. Sveučilišni - stručni prvostupnik fizioterapije - Pazin - Alenka Križmanić

5.2. Sveučilišni - stručni prvostupnik fizioterapije - Buzet - Danijela Gržinić

6.     Sveučilišni - stručni prvostupnik sestrinstva - Pula - Lucija Lukić

7.1. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Pula - Iris Krklec

7.4. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Pazin - Iva Buić

7.5. Medicinski tehničar za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Labin - Emir Skoko

8.1. Medicinski tehničar za rad u turističkoj ambulanti - Pula - Slobodan Bratić

8.2. Medicinska sestra za rad u turističkoj ambulanti - Poreč - Irma Atlija

9.    Zdravstveni djelatnik u ljekarni - farmaceutski tehničar - Rovinj - Marina Jakus

10. Stručni referent za računovodstveno - financijske poslove u Ispostavama - Sanja Koraca Modrušan, Nives Ratoša

11.  Viši stručni referent za nabavu - Pula - Ivan Budić

12. Njegovateljica za rad na stacionaru - Pazin - Pierina Lucchetto Krizman

13. Spremačica - Buzet - Meri Grželj