Natječaj 07.06.2019.

Natječaj 07.06.2019.

 

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-8

Pula, 07.06.2019.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST za rad na stacionaru

Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. DOKTOR MEDICINE

3.1. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3.2. Ispostave Pazin i Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ordinaciji

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ordinaciji

5. MAGISTAR FARMACIJE

5.1. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5.2. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5.3. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE za potrebe provođenja KV rehabilitacije u Ustanovi  – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Ispostave Buzet, Poreč, Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

9.1. Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja,  rad na  neodređeno vrijeme

9.2. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

9.3. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

9.4. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ambulanti

12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

13. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u sanitetskom prijevozu

13.1. Ispostava Pula -  jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

13.2. Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

14. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 

Uvjeti:

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij, odobrenje za rad,

2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,

3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,

4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad

5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,

6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,

7. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,

8. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,

9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

13. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

14. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,

Napomena: mogućnost smještaja za točke 4. i 11. natječaja.

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-14.)
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-14.)
  •  

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja koje možete vidjeti ovdje.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

           Ravnatelj

           Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

 1.       Doktor medicine specijalist - Pazin- Ivan Martinović

2.        Doktor dentalne medicine - Poreč - Monika Mataić

3.1.    Doktor medicine - Umag - Danijela Bednar Živulić

3.2.    Doktor medicine - Pazin i Buzet - Kristina Labinjan

4.        Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Pula - Sunčica Belošević

5.1.    Magistar farmacije - Rovinj - Jasna Čuljak

5.2.    Magistar farmacije - Buzet - Korina Zugan

6.        Sveučilišni - stručni prvostupnik fizioterapije za potrebe provođenja KV rehabilitacije u Ustanovi - Nenad Selar

7.        Sveučilišni - stručni prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike - Buzet, Poreč i Rovinj - Renea Frlan

8.        Sveučilišni - stručni prvostupnik sestrinstva - Pula - odluka o neodabiru

9.1.    Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Umag - Sanja Makić

9.2.    Medicinski tehničar za rad u djelatnosti u PZZ i SKZZ - Pazin - Josip Buketa

9.3.    Medicinska sestra - tehničar za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Poreč - Graciela Matošović

9.4.    Medicinska sestra - tehničar za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Rovinj - odluka o neodabiru

10.     Medicinska sestra za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena - Buzet - Elena Šćulac Flego

11.     Medicinska sestra - tehničar za rad u turističkoj ambulanti - Pula - odluka o neodabiru

12.      Medicinska sestra -tehničar za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući - Umag - odluka o neodabiru

13.1.  Medicinski tehničar za rad u sanitetskom prijevozu - Pula - Mateo Gustovarac

13.2. Medicinski tehničar za rad u sanitetskom prijevozu - Pula - Saša Valentić i Kristijan Udovičić