Natječaj 07.04.2017

Natječaj 07.04.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-18
Pula, 07.04.2017.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1.VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U SJEDIŠTU USTANOVE
Mjesto rada Pula - jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

2.VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE U SJEDNIŠTU USTANOVE
Mjesto rada Pula - jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika

3.STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ISPOSTAVI USTANOVE
Mjesto rada Umag - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme

4.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na hemodijalizi
Ispostava Umag- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika

 

Uvjeti:

 1. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije – smjer financije, 1 godina radnog iskustva u struci u zdravstvenoj ustanovi
 2. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog usmjerenja - 1 godina radnog iskustva u struci
 3. Srednja ekonomska škola – 6 mjeseci radnog iskustva u struci
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu s navedenim rednim brojem radnog mjesta za koje se natječe,
 • životopis,
 • domovnicu – presliku,
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu- preslika, točka 4.
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) - preslika, točka 4.
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O POZIVU ZA TESTIRANJE

Obavijest - VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U SJEDIŠTU USTANOVE

Obavijest - STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ISPOSTAVI