Natječaj 06.07.2018.

Natječaj 06.07.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-14
Pula, 06.07.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme

3. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – SVEUČILISNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti saniteta

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme

8. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
 • Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, odobrenje za rad,
 • Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 • Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente: strong>

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

3. Sveučilišni-stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike - Josipa Severec

4. Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ - Matea Vuleta

5. Medicinski tehničar sanitet - Alan Dautbegović

6. Medicinska sestra-tehničar - Ispostava Labin - Antonia Smajić

8. Zdravstveni djelatnik - laboratorijski tehničar - Ispostava Buzet - Rea Mačak