Natječaj 06.02.2019.

Natječaj 06.02.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-19-3

Pula, 06.02.2019.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

2. DOKTOR MEDICINE

2.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5. MAGISTAR FARMACIJE

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

6.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6.3. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6.4. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine

7.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

7.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

8. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI

8.1. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

9. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

10. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI

10.1. Ispostava Labin/Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

10.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

11. VOZAČ ZA RAD U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

12. SPREMAČICA

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad

2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,

3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,

4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,

5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,

6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,

7. Srednja medicinska škola, dentalni asistent, odobrenje za rad,

8. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,

9. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,

10. Srednja ekonomska škola,

11. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,

12. Osnovna škola

Napomena: za točku 5. natječaja osiguran je smještaj

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • domovnicu – preslika,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-9.)
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-9.)
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu – preslika (točka 11.)

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA 

1.     Doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije - Pula - Neike Keller

2.2  Doktor medicine - Rovinj - odluka o neodabiru

3.     Doktor dentalne medicine - Rovinj -  Andra Kremenić

4.     Magistar medicinske biokemije - Poreč - odluka o neodabiru

5.     Magistar farmacije - Labin - odluka o neodabiru

6.1.  Medicinska sestra za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ - Labin - Ivana Prajz

6.2.  Medicinska sestra za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ - Rovinj - Tereza Marić

6.3.  Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ - Poreč - Danijela Vučemilović -  Vranjić

6.4.  Medicinska sestra za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ - Poreč - odluka o neodabiru

6.5.  Medicinska sestra za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ  - Pula - Elizabeta Mofardin Paić

7.1.   Medicinska sestra u ordinaciji dentalne medicine - Pula - Ivona Dubroja

7.2.   Medicinska sestra u ordinaciji dentalne medicine - Pula - Ana-Maria Amiđić

8.2.   Farmaceutski tehničar - Labin - Magdalena Koludžić

10.1. Stručni referent za računovodstveno financijske poslove - Labin - Pula - Nensi    Debeljuh

10.2. Stručni referent za računovodstveno-financijske poslove - Rovinj - odluka o  neodabiru

11.    Vozač sanitetskog prijevoza - Umag - Danijel Mlakić

12.   Spremačica - Poreč - Esma Hegić