Natječaj 05.12.2018.

Natječaj 05.12.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-25
Pula, 05.12.2018.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE
1.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
1.2. Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
2.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
2.2. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
3. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Labin – tri (3) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme
4. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
5.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
5.2. Ispostava Rovinj – dva (2) izvršitelja, Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva
7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
8. VIŠI STRUČNI REREFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
9. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
10. DOMAR – KOTLOVNIČAR
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
11. SPREMAČICA
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
4. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
8. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja
9. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, 1 godina radnog iskustva u zdravstvu
10. Srednja škola tehničkog usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja
11. Osnovna škola

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-7.)
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-7.)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
• dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja – preslika (točka 10.)

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ

Sveučilišni-stručni prvostupnik fizioterapije - neodređeno - Ispostava Poreč 

Viši stručni referent za kadrovske poslove - određeno - Ispostava Pula

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.1. Doktor medicine -Pula - Petra Benazić

1.2. Doktor medicine Buzet - Stojan Gajić

2.1. Doktor dentalne medicine Pula - Marina Gruevski Štros

2.2. Doktor dentalne medicine - Pula- Monika Mataić

3. Magistar farmacije Labin - Alis Kovačec Martinović

4. Prvostupnik fizioterapije Poreč - Alen Žužić

5.1. Medicinska sestra Pula - Sara Pavlović

5.2. Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ Rovinj - Tereza Marić i Eni Vozila

6. Medicinska sestra za rad na stacionaru Labin - Zurijeta Kujraković

7. Medicinski tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Viktoria Jambrišak

8. Viši stručni referent za kadrovske poslove - Marina Hukić

9. Viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove Pula - Sintija Teković Soldatić

10. Domar Labin - odluka o neodabiru

11. Spremačica Labin - Leonida Bešić

Spremačica Buzet - Meri Grželj