Natječaj 05.09.2018.

Natječaj 05.09.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-19
Pula, 05.09.2018.

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu 

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PEDIJATAR
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I SPORTA
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

3. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
Ispostava Pazin – dva (2) izvršitelja, Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE, UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVU
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

9. SPREMAČICA
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremenu odsutnu djelatnicu

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz pedijatrije, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz medicine rada i sporta, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 4. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 5. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij radiološke tehnologije, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 8. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci
 9. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika (točke 1.-7.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika (točke 1.-7.),
 • vozačka dozvola – preslika (točka 4.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja  kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/07/Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

2. Doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta - Nejra Ljubunčić

3. Doktor medicine - Buzet - Valentina Marinović

Doktor medicine - odluka o neodabiru

Doktor medicine - Labin - Karlo Stemberger

4. Prvostupnica sestrinstva - Pula - Vedrana Miloš

5. Prvostupnik radiološke tehnologije - Ana Mohorović

6. Medicinska sestra-tehničar - stacionar Umag - Filip Marić

Medicinska sestra-tehničar - stacionar Pazin - Karlo Krizmanić i Julijana Kostelac Čutura

8. Viši stručni referent za opće poslove, uredsko poslovanje i arhivu - Nina Mačina

9. Odluka o neodabiru - spremačica