Natječaj 04.09.2019.

Natječaj 04.09.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-11
Pula, 04.09.2019.

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE
1.1. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
1.2. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
1.3. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE – SPECIJALIST ORTODONCIJE
2.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
2.2. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
3. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE DIJAGNOSTIKE u djelatnosti laboratorijske dijagnostike
3.1. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
3.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
3.3. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
4. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
5. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA INFORMATIKU
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva
7. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI
Ispostave Pula/Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
8. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI
Ispostave Poreč/Pazin/Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
9. LABORATORIJSKI TEHNIČAR
9.1. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
9.2. Ispostava Buzet- jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
10. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
10.1. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
10.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinaciji dentalne medicine
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
12.1. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12.2. Ispostava Pula - – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12.3. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
12.4. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
12.5. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
13. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u djelatnosti zdravstvene njege u kući
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika
14. SPREMAČICA
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

Uvjeti:

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, poslijediplomski specijalistički studij ortodoncije, odobrenje za rad,
3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,
4. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
6. Diplomski sveučilišni studij informatičkog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci
7. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije,
8. Srednja ekonomska škola,
9. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,
10. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
13. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
14. Osnovna škola

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 5. i točka 9 - 13.)
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.- 5. i točka 9. – 13.)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

1.1. Doktor medicine - Pula - Ivana Marčec Obase

1.2. Doktor medicine - Pula - Dajana Barbir

1.3. Doktor medicine - Rovinj - Natalija Kalac

3.1. Sveučilišni-stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - Rovinj - Monika Mihalec

3.2. Sveučilišni-stručni prvostupnik medicinsko-biokemijske dijagnostike - Poreč - Valentina Čalić

6.      Viši stručni savjetnik za informatiku - Pula - Marko Celija

7.      Viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u Ispostavi - Pula-Rovinj - Ksenija Prpić Žužić

8.      Stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u Ispostavi - Poreč-Pazin-Rovinj - odluka o neodabiru

10.2. Farmaceutski tehničar - Labin - odluka o neodabiru

11.     Medicinska sestra za rad u ordinaciji dentalne medicine - Rovinj - Marija Čičić

12.3. Medicinska sestra - tehničar za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Poreč- odluka o neodabiru

12.4. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Labin - Smiljana Jerman

12.5. Medicinska sestra - tehničar za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Rovinj - odluka o neodabiru

14.    Spremačica - Pula - Martina Pavić