Natječaj 03.07.2019.

Natječaj 03.07.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-9

Pula, 03.07.2019.

 

 

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

 

1.  DOKTOR MEDICINE za rad na stacionaru

Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE

2.1. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2.2. Ispostave Pazin i Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. MAGISTAR FARMACIJE

Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE za potrebe provođenja KV rehabilitacije

Ispostava Pazin (po potrebi rad na području drugih Ispostava) – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

7. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA za rad u patronažnoj službi

Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

djelatnika

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

8.1. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj,  rad na  neodređeno vrijeme

8.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8.3. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8.4. Ispostava Pula - – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

8.5. Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

9.1. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ambulanti

9.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ambulanti

10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u djelatnosti zdravstvene njege u kući

Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostava Pazin – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

12. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

13. NJEGOVATELJICA za rad na stacionaru

13.1. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

13.2. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

14. SPREMAČICA

Ispostava Pula – četiri (4) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti:

 

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
 5. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
 6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad,
 7. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 12. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,
 13. Osnovna škola, tečaj za njegovateljicu,
 14. Osnovna škola

 

Napomena: mogućnost smještaja za točke 8. i 9. natječaja. Rok prijave na natječaj za točku 4. natječaja je 15 dana

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 12.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.- 12.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

 

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na p

ravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

                                                                                                                         Ravnatelj

                                                                                                                             Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

1.      Doktor medicine za rad na stacionaru - Labin - odluka o neodabiru

2.1.  Doktor medicine - Pula - Nataša Biondić

3.      Doktor dentalne medicine - Pula - Ana Lukež

4.      Magistar farmacije - Buzet - Marko Nežić

5.      Sveučilišni-stručni prvostupnik fizioterapije - Pazin - Alenka Križmanić

6.      Sveučilišni-stručni prvostupnik fizioterapije za potrebe provođenja KV rehabilitacije - Pazin i Labin - Nikolina Gržinić

8.1.   Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Umag - odluka o neodabiru

8.2.   Medicinska sestra za rad u PZZ i SKZZ - odluka o neodabiru

8.4.   Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Pula - Katarina Huber Dobranović

9.1.   Medicinska sestra za rad u turističkoj ambulanti - Rovinj - odluka o neodabiru

13.1. Njegovateljica za rad na stacionaru - Labin - Dragana Ahmičević

14.    Spremačica - Pula - Suzana Todorović, Paula Heged, Antonija Furundžija i Nada Klunić