Natječaj 02.03.2018.

Natječaj 02.03.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-5
Pula, 02.03.2018.

 

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

1. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj i Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

3. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

4. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI
Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE za rad u KV rehabilitaciji
Istarski domovi zdravlja – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme

6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u primarnoj zdravstvenoj i specijalističko-konzilijarnoj zaštiti
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj i Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

7. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

8. SPREMAČICA
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, 6 mjeseci radnog iskustva na hemodijalizi za rad u Ispostavi Umag
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad
 4. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije, 1 godina radnog iskustva u zdravstvenoj ustanovi
 5. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad, 6 mjeseci radnog iskustva na programima kardiovaskularne prevencije ili rehabilitacije
 6. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad
 7. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad
 8. Osnovna škola

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-3. i 5.-7.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-3. i 5.-7.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca kojom se dokazuje traženo radno iskustvo (točka 5.)

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 
Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. Doktor medicine, Ispostava Pula - Odluka o neodabiru
Doktor medicine na hemodijalizi, Ispostava Umag - Melita Pribanić Prekali
2. Doktor dentalne medicine, Ispostava Pula - Odluka o neodabiru
3. Magistar farmacije - Martina Lerga Petrušić
4. Viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove u ispostavi - Kristina Faraguna
5. Obavijest o rezultatima natječaja - KV fizioterapeut - Barbara Jerončić i Marijan Matijašić
6. Medicinska sestra, tehničar u PZZ i SKZZ - Sanja Makić i Marko Vinčić
Medicinska sestra - tehničar za rad u PZZ i SKZZ - Ivana Rafaelić
7. Zdravstveni djelatnik u ljekarni - farmaceutski tehničar - Ines Sergo
8. Spremačica - Đina Labinjan