Natječaj 01.12.2017.

Natječaj 01.12.2017.
KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-39
Pula, 01.12.2017.

 

NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu

 

1. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme
2. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika
3. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE
Sjedište ustanove Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
3. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u zdravstvu

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
• zamolbu,
• životopis,
• domovnicu – preslika,
• dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
• dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, točka 1.-2.,
• odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, točka 1.-2.,
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave na adresu:
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA
52 100 Pula, Flanatička 27

 

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA  

1. MAGISTAR FARMACIJE, ISPOSTAVA BUZET

Magistar farmacije, Ispostava Buzet - Nikolina Vivoda

2.  DOKTOR MEDICINE, ISPOSTAVA POREČ

Doktor medicine, Ispostava Poreč - Mija Matić Brnobić

3. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE, SJEDIŠTE USTANOVE

Viši stručni referent za kadrovske poslove - Matea Pajić