Javni poziv za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi 20.09.2019.

Natječaj pripravništvo 2019 (2)

KLASA: 132-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-19

Pula, 20.09.2019.

 

Na temelju odredbe članka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i članka 26. Pravilnika o radu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Istarski domovi zdravlja raspisuju

 

JAVNI POZIV

Za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi

u Istarskim domovima zdravlja, u trajanju od 12 mjeseci

 

Javni poziv se raspisuje za sljedeće radno mjesto:

  1. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

Ispostava Labin – 1 polaznik

 

 

Uvjeti za prijam:

  1. Završen preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta, osoba mora ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništvo i voditi se kao nezaposlena osoba bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno, evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Komisija za provedbu postupka prijama polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi može pozvati osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) osobe će biti obaviještene putem web stranice zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja www.idz.hr.

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o  radu dostavit će se samo izabranim kandidatima.

S izabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravništvo, trajanje pripravničkog staža te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi za javni poziv navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. Životopis
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
  4. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  5. Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj vodi u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarskih domova zdravlja www.idz.hr, na adresu: Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula, s naznakom: „Za javni poziv za prijam na pripravništvo u javnoj službi“.

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr.med.