Natječaj 08.05.2019.

 

Natječaj 08.05.2019.

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-7

Pula, 08.05.2019.

 

                                                                                                        NATJEČAJ

                                                                                   za prijam na rad u javnu službu

 

1. DOKTOR MEDICINE

1.1.  Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

1.2. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

1.3. Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

1.4. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

1.5. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

1.6. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE za rad u turističkoj ordinaciji

2.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ordinaciji

2.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ordinaciji

2.3. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ordinaciji

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ

3.1. Ispostava Rovinj – (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

3.2. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj,  rad na neodređeno vrijeme

3.3. Ispostava Umag -  jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

3.4. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u turističkoj ambulanti

4.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj za rad u turističkoj ambulanti

4.3. Ispostava Rovinj – dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ambulanti

4.4. Ispostava Umag - dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ambulanti

5. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U SANITETSKOM PRIJEVOZU – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. ZDRAVSTVENI DJELATNIK U LJEKARNI – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

7. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Ispostava Buzet - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

 Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 4. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 5. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 6. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar, odobrenje za rad,
 7. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad,

 Napomena: mogućnost smještaja za točke 2. i 4. natječaja.  Za točke 2. i 4. natječaja rok  za prijavu je 15 dana.

 Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-7.)
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-7.)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                                        Ante Ivančić, dr.med.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA:

1.1. Doktor medicine - Pula - Sara Jović

1.2. Doktor medicine - Labin - Aurela Oroshi

1.4. Doktor medicine - Umag - Danijela Bednar Živulić

1.5. Doktor medicine - Umag - Vedran Gugić

2.1. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Pula - Vedrana Santini

2.2. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Rovinj - Anica Sabljić

2.3. Doktor medicine za rad u turističkoj ordinaciji - Labin - Ivona Šandrk

3.3. Medicinska sestra za rad u djelatnosti PZZ i SKZZ - Umag - Sanja Makić

4.3. Medicinska sestra - tehničar za rad u turističkoj ambulanti - Rovinj - odluka o neodabiru

5.    Medicinski tehničar za rad u djelatnosti sanitetskog prijevoza - Rovinj - Dario Dobrović

6.     Farmaceutski tehničar - Labin - Magdalena Kolundžić