Natječaj 19.12.2018.

Natječaj 19.12.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-26
Pula, 19.12.2018.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu  

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST
Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnog djelatnika

2. DOKTOR MEDICINE
Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. DOKTOR DENTALNE MEDICINE
Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

5. MAGISTAR FARMACIJE
Ispostava Buzet – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

6. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
6.1. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
6.2. Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u PZZ i SKZZ
7.1. Ispostava Poreč –  jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika,
7.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva
7.3. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme,
7.4. Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika,

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru
8.1. Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme
8.2. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

9. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

10. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA
Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

11. DOMAR – KOTLOVNIČAR
Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

12. SPREMAČICA
Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do popunjavanja radnog mjesta na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva

 

Uvjeti:

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, poslijediplomski specijalistički studij iz opće/obiteljske ili interne medicine, odobrenje za rad,
 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad,
 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad,
 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
 5. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije, odobrenje za rad,
 6. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za rad, položen vozački ispit,
 7. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 8. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad,
 9. Srednja ekonomska škola, 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
 10. Srednja škola za vozače motornih vozila, položen vozački ispit,
 11. Srednja škola tehničkog usmjerenja, položen ispit za ložača centralnog grijanja,
 12. Osnovna škola

 

Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu – preslika,
 • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.-8.),
 • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1.-8.),
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu – preslika (točka 6. i 10.)
 • dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja – preslika (točka 11.)

 

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Istarskim domovima zdravlja  kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja, kontaktiranja kao i objave na web stranici voditelja obrade.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu:

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

52 100 Pula, Flanatička 27

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1. Doktor medicine specijalist Pazin - Ivan Martinović

2. Doktor medicine Pula - Ana Marija Rijavec

3. Doktor dentalne medicine Pula - Ana Dušati Batelić

5. Magistar farmacije Buzet - Korina Zugan

6.1. Sveučilišni prvostupnik sestrinstva Rovinj - Claudia Voivoda Stančić

6.2. Odluka o neodabiru - prvostupnica sestrinstva Rovinj

7.2. Medicinska sestra Poreč - Danijela Vučemilović Vranjić

7.3. Medicinska sestra Pula - Sanja Pačić

7.4. Medicinska sestra Pula - Aida Paindžić

8.1. Medicinska sestra za rad na stacionaru Labin - Zurijeta Kujraković

8.2. Medicinska sestra stacionar Pazin - Valentina Rimanić

9. Odluka o neodabiru - stručni referent za računovodstvo Rovinj

10. Vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza Umag - Danijel Mlakić

11. Domar - kotlovničar Labin - Orijano Milevoj

12. Spremačica Pazin - Marija Ružić