Odluka 28.08.2015.

Prilog: odluka

Na temelju čl. 33. Statuta Istarskih domova zdravlja, Pula, Flanatička 27, te članka 9. stavka 1 Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 154/08), a nakon provedenog natječaja za izbor kandidata za specijalizaciju iz opće medicine, dana 28.kolovoza 2015.godine, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanta za specijalističko usavršavanje

iz obiteljske medicine

I

Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz obiteljske medicine,
1 izvršitelj, bira se pristupnica:

Inna Ujčić, dr. med.

II

Ova se Odluka objavljuje na oglasnoj ploči Istarskih domova zdravlja sukladno članku 9. st.2 Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 154/08)

O b r a z l o ž e n j e

Dana 31. srpnja 2015. godine u dnevnom listu „Glas Istre“ objavljen je natječaj za izbor specijalizanta za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta, razmotrilo je molbe i podnesenu dokumentaciju pristupnika, provelo razgovor s pristupnicima, izvršilo bodovanje svih pristupnika sukladno čl. 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno čl. 7. Pravilnika, dostavilo ravnatelju ustanove konačan redoslijed kandidata.

Slijedom navedenog, na temelju konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor specijalizanta iz obiteljske medicine, sukladno članku 9.st.1 Pravilnika,
Ravnatelj je donio odluku kao u izreci.
Sukladno čl. 9. Pravilnika nakon obavljenog izbora svaki prijavljeni pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za određeno specijalističko usavršavanje.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta, protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Istarskih domova zdravlja u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči i web stranici ustanove Istarski domovi zdravlja.

Broj: 01- /15.
Pula, 28. kolovoza 2015. god.

Ravnatelj:
____________________
Ante Ivančić, dr. med.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča – izvješeno 28.kolovoz 2015.god.
2. Prijavljenim kandidatima
3. Ministarstvu zdravlja
uz prijedlog za odobrenje specijalizacije, nakon konačnosti odluke
4. HZZO Direkcija Zagreb uz zahtjev za refundaciju troškova specijalizacije
5. Pismohrana