Natječaj 26.10.2016.

Natječaj 26.10.2016.

KLASA: 100-04/16-05/06
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-16-1
Pula, 24.listopada 2016.god.

Na temelju članka 33.Statuta Istarskih domova zdravlja, Pula, Flanatička 27, ravnatelj raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem polaznika radi obavljanja pripravničkog staža
1. doktor medicine – 10 izvršitelja
Uvjet: završen Medicinski fakultet.
2. doktor dentalne medicine – 5 izvršitelja
Uvjet: završen Stomatološki fakultet.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti:
– preslik diplome, odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi,
– preslik potvrde o duljini trajanja studija,
– preslik prijepisa položenih ispita na studiju s prijepisom ocjena,
– preslik potvrde o općem prosjeku ocjene tijekom studija,
– preslik domovnice.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Istarski domovi zdravlja, Pula Flanatička 27.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na natječaj za obavljanje pripravničkog staža (naziv radnog mjesta)«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem polaznika na obavljanje pripravničkog staža mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru pripravnika.
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
R a v n a t e lj
Ante Ivančić