Javna nabava

Voditelj odjela: Goran Mišković, dipl. oecc. univ.spec.pol. specijalist javne nabave

          E-mail: goran.miskovic@idz.hr

          Telefon: 052/522-557

Viši stručni referent za nabavu: Sara Delević, univ.bacc.oec. specijalist javne nabave

          E- mail: sara.delevic@idz.hr

          Telefon: 052/522-558

 

 

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA Temeljem članka 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.) Istarski domovi zdravlja objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili sa njima povezane osobe u sukobu interesa.